Forum for Students

Diễn đàn dành cho các sinh viên

Who can join

Những ai có thể tham gia?

  • Top level managers who need a qualification for career advancement;
  • Những nhà quản lý hàng đầu muốn có một bằng cấp để giúp cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ diễn ra dễ dàng hơn;
  • Mid-level managers who need to improve their professional skills to go international;
  • Các nhà quản lý cấp trung, những người muốn nâng cao kỹ năng chuyên môn của mình để vươn ra quốc tế;
  • Professionals who wish to improve their management skills with an international program.
  • Những nhà làm việc chuyên môn muốn cải thiện kỹ năng quản lý của họ với một chương trình đào tạo quốc tế.
  • Teachers, Educators, Social and Youth Community Leaders who are interested on Education matters.
  • Các giáo viên, những nhà làm công tác giáo dục và những lãnh đạo cộng đồng trẻ tuổi quan tâm đến các vấn đề giáo dục.

Discussion Topics

Các chủ đề thảo luận

Page Forum for creativity is SBI Learning Center that present different learning solutions, ranging from tips for successful learning strategies, pre-MBA exam questions in English, scholarship opportunities for overseas studies, research methodologies and publications for peer reviews among academia and doctoral candidates.

Trang Page Diễn đàn dành cho sự sáng tạo là Trung Tâm học tập của SBI nhằm để giới thiệu các giải pháp học tập khác nhau, từ các mẹo vặt để có những chiến lược học tập thành công, những câu hỏi kiểm tra trước khi thi đầu vào MBA bằng tiếng Anh, những cơ hội học bổng nghiên cứu ở nước ngoài, những phương pháp luận nghiên cứu và và các ấn phẩm để đánh giá đồng cấp giữa các ứng viên học thuật hàn lâm và ứng viên học tiến sĩ.

Page Forum-1 proposed tips for successful learning strategies. Click here to join http://sbi-training.blogspot.com/

Page Forum -1 đưa ra các bí quyết cho các chiến lược học tập thành công. Hãy bấm vào đây để tham gia: http://sbi-training.blogspot.com/

Page Forum-2  lists all instructions on how to go-to-class on the SBI Online Learning Platform and exam questions to prepare after class.

Page Forum-2 : Danh sách các hướng dẫn để làm thế nào để vào được lớp học trên nền tảng online của SBI và các câu hỏi kiểm tra để chuẩn bị cho buổi học sau khi đã học xong buổi học trước.

Page Forum-3 provides information (in Vietnamese) on study opportunities and scholarships for study abroad. Click here to join SBI Blog on HocmbaOnline.

Page Forum-3 cung cấp thông tin ( bằng tiếng Việt) về các cơ hội học tập và học bổng dành cho du học nước ngoài. Hãy bấm vào đây để tham gia blog của SBI trên trang web HocmbaOnline.

Page Forum-4 collects research findings on Epistemology and Research Methodology in Humanistic Studies Click here to join https://sbitrainingsolutions.blogspot.com/

Page Forum-4 thu thập các kết quả nghiên cứu về Nhận thức luận và Phương pháp nghiên cứu các nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Hãy bấm vào đây để tham gia: https://sbitrainingsolutions.blogspot.com/

Page Forum-5 collects publications related the Vietnam Hoc Studies. Click here to join http://yourvietbooks.blogspot.com/

Page Forum-5 thu thập các bài báo, công trình khoa học liên quan đến nghiên cứu Việt Nam học.

Hãy bấm vào đây để tham gia: https.//yourvietbooks.blogspot.com/

%d bloggers like this: