Global Network

We work with:
  • International Foreign Universities who are looking for partnership with local training institutions;
  • Training Institutions who are looking for opportunities to implement international programs with a foreign partner;
  • Teaching Professionals who need Academic Support and Program Management services for their teaching activities.

Một hệ thống toàn cầu

Chúng tôi đang hợp tác với:

  • Các trường đại học quốc tế trên toàn cầu, những đơn vị tổ chức đang muốn tìm kiếm đối tác với các hệ thống đào tạo địa phương;
  • Những tổ chức, viện đào tạo đang tìm kiếm các cơ hội triển khai các chương trình đào tạo quốc tế với đối tác nước ngoài;
  • Các chuyên gia giảng dạy chuyên nghiệp đang cần các dịch vụ Hỗ trợ học thuật và Chương trình quản lý cho hoạt động giảng dạy của họ.

Here are Our Selected Partners:

Đây là các đối tác mà chúng tôi đã lựa chọn:

%d người thích bài này: